[พร0023.1/ว229-25พค64]ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

[พร0023.1/ว229-25พค64]ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น