แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว328-30กย65]ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการโครงการ Healthcare Technology Summit 2022 เขียนโดย Admin 12
[พร0023.1/ว3620-29กย65]สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 42
[พร0023.1/ว3619-29กย65]ขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการ การเตรียมความพร้อมแก่ อปท.ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Admin 65
[พร0023.1/ว367-29กย65]ประชาสัมพันธ์ให้ อปท.เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัยครั้งที่ 5 เขียนโดย Admin 42
[พร0023.1/ว325-27กย65]แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ APO จำนวน 2 โครงการ ซึ่งเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ เขียนโดย Admin 99
[พร0023.1/ว366-26ก.ย.65]ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นสู่ยุคดิจิทัล เขียนโดย Admin 107
[พร0023.1/ว3622-22กย65]ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ ประจำปีงบ 66 เขียนโดย Admin 136
[พร0023.1/ว318-19กย65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2565 เขียนโดย Admin 88
[พร0023.1/ว312-9กย65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 33/2565 เขียนโดย Admin 116
[พร0023.1/ว310-8กย65]ขอเชิญประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ เขียนโดย Admin 92