แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว487-4ธค63]ปฏิทินการสอบภาษาอังกษของสถาบันต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 494
[พร0023.1/ว482-4ธค63]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2563 เขียนโดย Admin 498
[พร0023.1/ว5589-4ธค63]การประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 558
[พร0023.1/ว478-1ธ.ค.63]ขอเชิญประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 473
[พร0023.1/ว475-30พย63]กำหนดการจัดฝึกอบรมในรุ่นที่ 2 - 4 หลักสูตรการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชนของ อปท. เขียนโดย Admin 513
[พร0023.1/ว474-30พย63]กำการจัดฝึกอบรมในรุ่นที่ 1 - 4 หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้าน การประมาณ กำหนดราคา การจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เขียนโดย Admin 580
[พร0023.1/ว469-26พย63]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สูงชุมชน ครั้งที่ 44/2563 เขียนโดย Admin 493
[พร0023.1/ว467-24พย63]ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายสลากบำรุงกาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 เขียนโดย Admin 574
[พร0023.1/ว464-18พย63]การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 519
[พร0023.1/ว462-18พย63]แจ้งประชาสัมพันธ์เขาดูงาน ณ สวนนงนุชพัทยา เขียนโดย Admin 532