แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว245-24พค66]ขอความร่วมมือ อปท.เชิญชวนประชาชนและหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมประกวดการป้องกันการจมน้ำ ระดับประเทศ เข้ารับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ เขียนโดย Admin 70
[พร0023.1/ว244-23พค66]โครงการอบรมหลักสูตรเชิงวิชาการ(ศึกษาดูงาน)การบริหารงานท้องถิ่นเป็นเลิศ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(เพิ่มเติม) เขียนโดย Admin 97
[พร0023.1/ว241-23พค66]ขอความอนุเคราะห์แจ้งปลัดเทศบาลกรรมการพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เขียนโดย Admin 65
[พร0023.1/ว242-23พค66]แจ้งข้าราชการในสังกัดเข้าศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 43
[พร0023.1/ว232-18พค66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2566 เขียนโดย Admin 92
[พร0023.1/ว226-15พค66]การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนฯ รอบ 2/2566 เขียนโดย Admin 92
ขอเชิญประชุมบุคลากรในสังกัด สถ.จ.และ สถ.อ.แพร่ เขียนโดย Admin 79
[พร0023.1/ว222-11พค66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 16/2566 เขียนโดย Admin 89
[พร0023.1/ว221-11พค66]แจ้งเตรียมการจัดโครงการ เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ เขียนโดย Admin 89
[พร0023.1/ว216-9พค66]มอบหมายหน้าที่เพื่อดำเนินโครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 75