แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว201-6พค64]ยกเลิกและเลื่อนแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 53
[พร0023.1/ว202-6พค64]โครงการศึกษาผู้ที่มีศักยภาพนานาชาติซีอานฯ เขียนโดย Admin 36
[พร0023.1/ว203-6พค64]ประชาสัมพันธ์การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 56
[พร0023.1/ว199-6พค64]ขอเชิญประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนฯ รอบ2/2564 เขียนโดย Admin 51
[พร0023.1/ว198-6พค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุม ครั้งที่ 16/2564 เขียนโดย Admin 64
[พร0023.1/ว200-6พค64]การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนฯ รอบ 2/2564 (1 ตุลาคม 2564) เขียนโดย Admin 55
[พร0023.1/ว193-30เมษ64]การปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดและอำเภอ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เขียนโดย Admin 122
[พร0023.1/ว192-30เมษ64]ขอเชิญประชุมข้าราชการจังหวัด/อำเภอ เขียนโดย Admin 82
[พร0023.1/ว1901-28เมษ64]โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายก อบต.ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เขียนโดย Admin 131
[พร0023.1/ว187-27เมษ64]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Pre - Order ผลไม้ตามฤดูกาล เขียนโดย Admin 116