[พร0023.4/ว5228-3ธค64]โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และตรวจติดตามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1)

[พร0023.4/ว5228-3ธค64]โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และตรวจติดตามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1)