แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว2056-25พค66]การดำเนินการกรณีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน เขียนโดย Admin 60
[พร0023.4/ว1915-15พค66]ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ กรุงเทพมหานคร หรือกรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 97
[พร0023.4/ว1899-12พค66]ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเกี่ยวกับการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขียนโดย Admin 118
[พร0023.4/ว1822-9พค66]ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสดวกคนพิการ ทุพลภาพและผู้สูงอายุในการใช้สิทธิเลือกตั้ง เขียนโดย Admin 119
[พร0023.4/ว1758-1พค66]ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 140
[พร0023.4/ว204-27เมษ66]แจ้ง อปท.ใดที่มีผลการประเมิน OIT ไม่ถึงร้อยละร้อย ให้เข้าตรวจประเมิน OIT เบื้องต้น ครั้งที่ 4 ณ สถจ.แพร่ เขียนโดย Admin 148
[พร0023.4/ว199-26เมษ66]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครเสนอชื่อเครือข่ายเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 143
[พร0023.4/ว1614-21เมษ66]แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนา เขียนโดย Admin 163
[พร0023.4/ว1613-21เมษ66]ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 132
[พร0023.4/ว1538-18เมษ66]ขอหารือการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เขียนโดย Admin 142