แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว4721-6ธค66]แนวทางการแก้ไขถ้อยคำของกฏหมายในบัญชีพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565 และแนวทางการพิจารณากรณีที่ไม่ต้องเปลี่ยนความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวเป็นความผิดทางพินัยตามมาตรา 41 เขียนโดย Admin 40
[พร0023.4/ว582-4ธค66]แจ้ง อปท.ในพื้นที่ให้ความสำคัญในการดำเนินการตามคู่มือและปฏิทินการประเมินคุณธรรมฯ เขียนโดย Admin 105
[พร0023.4/ว4658-1ธค66]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 77
[พร0023.4/ว4625-29พย66]การมอบอำนาจของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน เขียนโดย Admin 91
[พร0023.4/ว570-29พย66]ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม เขียนโดย Admin 136
[พร0023.4/ว4586-27พย66]แนวทางการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีให้มีผลในวันครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น เขียนโดย Admin 127
[พร0023.4/ว4585-27พย66]ขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีกล่าวอ้างว่าหน่วยงานของรัฐดำเนินโครงการบรรเทาภัยแล้งและน้ำท่วมลุกล้ำที่ดินของประชาชน เขียนโดย Admin 100
[พร0023.4/ว4568-27พย66]การลงข้อมูลในระบบ Smart Law คลังข้อบัญญัติท้องถิ่น เขียนโดย Admin 107
[พร0023.4/ว4433-17พ.ย.66]ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน เขียนโดย Admin 102
[พร0023.4/ว4507-22พ.ย.66]การแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป.ป.ช. ตามมาตรา107แห่งพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561ผ่านระบบแจ้งทะเบียนผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน(ODRS) เขียนโดย Admin 110