แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว4653-9ตค63]ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เขียนโดย Admin 541
[พร0023.4/ว4652-9ตค63]การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 500
[พร0023.4/ว4586-6ตค63]การออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะประเภทรถเร่จำหน่ายอาหาร เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 543
[พร0023.4/ว4535-1ตค63]จัดส่งเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 เขียนโดย Admin 493
[พร0023.4/ว4534-1ตค63]ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานและ อปท.เข้าใช้งานระบบธรรมาภิบาลออนไลน์ เขียนโดย Admin 485
[พร0023.4/ว4533-1ตค63]แจ้ง อปท.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดินที่อยู่ในความดูแลรักษา เขียนโดย Admin 501