แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว12-6มค64]แจ้งกฎกระทรวงฉบับที่ 17 (พ.ศ.2563) เขียนโดย Admin 633
[พร0023.4/ว513-23ธค63]การประชุมการเตรียมเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วงยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 จังหวัดแพร่ ในระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น เขียนโดย Admin 617
[พร0023.4/ว5815-18ธค63]หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพสินย์และหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด (มาตรา 102(9)) เขียนโดย Admin 718
[พร0023.4/ว4814-18ธค63]การประชุุมการเตรียมเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบ 64 จังหวัดแพร่ ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 649
[พร0023.4/ว5789-17ธค63]ดำเนินการตอบแบบสำรวจการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งปี 2563 เขียนโดย Admin 589
[พร0023.4/ว5780-16ธค63]เร่งรัดการรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540 เขียนโดย Admin 582
[พร0023.4/ว5722-14ธค63]การตอบประเด็นข้อหารือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายอาหารกลางวัลและค่าอาหารว่างในการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขียนโดย Admin 725
[พร0023.4/ว5657-8ธค63]ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 591
[พร0023.4/ว5656-8ธค63]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) 2563 เขียนโดย Admin 767
[พร0023.4/ว5655-8ธค63]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2561 เขียนโดย Admin 633