แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว2488-13มิย67]หารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดผู้บริหารท้องถิ่น เขียนโดย Admin 33
[พร0023.4/ว2472-13มิย67]มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้านโฆษณาบนทางสาธารณะ เขียนโดย Admin 61
[พร0023.4/ว2410-10มิย67]แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน เขียนโดย Admin 110
[พร0023.4/- 30พค67]โครงการอบรม การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568 และการบริหารงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ เขียนโดย Admin 186
[พร0023.4/ว2172-27พค67]การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถใขเขต อปท. พ.ศ.2562 เขียนโดย Admin 166
[พร0023.4/ว215-27พค67]ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าพนักงานตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฯ เขียนโดย Admin 222
[พร0023.4/ว2089-23พค67]การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 เขียนโดย Admin 214
[พร0023.4/ว1901-14พค67]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 และการบริหารงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ เขียนโดย Admin 386
[พร0023.4/ว194-9พค67]ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา เขียนโดย Admin 238
[พร0023.4/ว186-2พค67]ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งาน ระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษาฯ เขียนโดย Admin 262