แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว87-27กพ67]ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรในสังกัด อปท.เข้ารับการอบรม หลักสูตรวินัยข้าราชการท้องถิ่น การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลง เขียนโดย Admin 19
[พร0023.4/ว800-22กพ67]ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท.ในเขตพื้นที่จังหวัด เข้าร่วงมกิจกรรมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. เขียนโดย Admin 96
[พร0023.4/ว753-21กพ67]การบูรณาการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และขอเชิญเข้าร่วมขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 177
[พร0023.4/ว737-20กพ67]สำรวจความต้องการใช้รถดับเพลิงที่มีความจำเป็นต้องนำเข้ารถดับเพลิงใช้แล้วจากต่างประเทศ เขียนโดย Admin 182
[พร0023.4/ว79-20กพ67]การดำเนินการเพื่อบูรณาการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ เขียนโดย Admin 168
[พร0023.4/ว481-31มค67]การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567 ชุดที่ 10 เขียนโดย Admin 407
[พร0023.4/ว41-26มค67]ขอความร่วมมือท้องถิ่นอำเภอ เร่งรัด อปท.ที่ยังไม่ได้จัดทำและตอบแบบสำรวจฯ เขียนโดย Admin 292
[พร0023.4/ว39-25มค67]โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองและให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครองและการใช้สิทธิทางศาล ของสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Admin 363
[พร0023.4/ว364-24มค67]ข้อหารือการมอบอำนาจให้นายอำเภออนุญาต อนุมัติ การปฏิบัติราชการของท้องถิ่นอำเภอ เขียนโดย Admin 296
[พร0023.4/ว355-24มค67]กฏกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ.2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เขียนโดย Admin 341