แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว2167-2มิย66]การหารือเกี่ยวกับความพร้อมที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย Admin 75
[พร0023.4/ว2145-31พค66]การบังคับใช้กฏหมายควบคุมอาคารของ อปท. เขียนโดย Admin 84
[พร0023.4/ว2144-31พค66]กำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ อปท. เขียนโดย Admin 97
[พร0023.4/ว2056-25พค66]การดำเนินการกรณีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน เขียนโดย Admin 142
[พร0023.4/ว1915-15พค66]ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ กรุงเทพมหานคร หรือกรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 112
[พร0023.4/ว1899-12พค66]ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเกี่ยวกับการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขียนโดย Admin 130
[พร0023.4/ว1822-9พค66]ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสดวกคนพิการ ทุพลภาพและผู้สูงอายุในการใช้สิทธิเลือกตั้ง เขียนโดย Admin 125
[พร0023.4/ว1758-1พค66]ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 149
[พร0023.4/ว204-27เมษ66]แจ้ง อปท.ใดที่มีผลการประเมิน OIT ไม่ถึงร้อยละร้อย ให้เข้าตรวจประเมิน OIT เบื้องต้น ครั้งที่ 4 ณ สถจ.แพร่ เขียนโดย Admin 154
[พร0023.4/ว199-26เมษ66]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครเสนอชื่อเครือข่ายเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 148