[พร0023.5/ว356-17ตค65]หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาฝึกการอบรมผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐที่มีคุณสมบัตติด้านคุณวุฒิการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ

[พร0023.5/ว356-17ตค65]หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาฝึกการอบรมผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐที่มีคุณสมบัตติด้านคุณวุฒิการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ