แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว3664-30กย65]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 ปละภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกันยายน 2565 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 2
[พร0023.5/ว3607-28กย65]การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 97
[พร0023.5/ว324-27กย65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 87
[พร0023.5/ว3572-27ก.ย.65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำฯ เขียนโดย Admin 99
[พร0023.5/ว321-22กย65]ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 149
[พร0023.5/ว3516-22กย65]แจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ฯ(งวดที่ 2) เขียนโดย Admin 160
[พร0023.5/ว320-22กย65]แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินค่าภาคเหมืองแร่ให้แก่ อปท. งวดที่ 3/2565 เขียนโดย Admin 160
[พร0023.5/ว3510-22กย65]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อปท.ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เขียนโดย Admin 150
[พร0023.5/ว3511-22กย65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า)ครั้งที่ 5 เขียนโดย Admin 81
[พร0023.5/ว3505-21กย65]ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 128