แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว393-30มค66]การสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของ อปท. เขียนโดย Admin 33
[พร0023.5/ว57-27ม.ค.66]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 76
[พร0023.5/ว55-25มค66]การจัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาส(ยอดสะสม) เขียนโดย Admin 119
[พร0023.5/ว535-25มค66]โครงการฝึกอบรมบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด อปท.ตามมาตรฐานการบันทึกบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 120
[พร0023.5/ว54-25มค66]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 76
[พร0023.5/ว342-25มค66]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อปท.ประจำเดือนธันวาคม 2565 เขียนโดย Admin 151
[พร0023.5/ว31-25มค66]แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2566 เขียนโดย Admin 139
[พร0023.5/ว280-20มค66]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 55
[พร0023.5/ว311-24มค66]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 เขียนโดย Admin 78
[พร0023.5/ว51-23มค66]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 110