แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว793-22กพ67]การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขียนโดย Admin 75
[พร0023.5/ว78-19กพ67]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 109
[พร0023.5/ว710-16กพ67]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.ประจำเดือน มกราคม 2567 เขียนโดย Admin 164
[พร0023.5/ว77-16กพ67]การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายในและแบบสำรวจด้านการควบคุมให้แก่ อบจ. ทม. ทต. และ อบต.ในพื้นที่จังหวัดแพร่ทราบ เขียนโดย Admin 225
[พร0023.5/ว686-15กพ67]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการคำนวฯเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าจากเงินบำนาญ เขียนโดย Admin 219
[พร0023.5/ว68-12กพ67]แนวทางการปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2567 เขียนโดย Admin 281
[พร0023.5/ว69-12กพ67]แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการติดต่อราชการกับสำนักงาน ง.ส.ต. เขียนโดย Admin 198
[พร0023.5/ว70-12กพ67]ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรมด้านการแพทย์ในบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อให้ อปท.ทราบ เขียนโดย Admin 157
[พร0023.5/ว67-12กพ67]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ อปท.ประจำเดือนมกราคม 2567 เขียนโดย Admin 217
[พร0023.5/ว606-12กพ67]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2566 เขียนโดย Admin 172