แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว250-12มิย67]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 เขียนโดย Admin 29
[พร0023.5/ว2448-12มิย67]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 เขียนโดย Admin 45
[พร0023.5/ว2434-11มิย67]ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงรับจำนำตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 เขียนโดย Admin 26
[พร0023.5/ว2426-11มิย67]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567 เขียนโดย Admin 50
[พร0023.5/ว2425-11มิย67]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการสงเคราะห์ความพิการ งวดที่ 4 เขียนโดย Admin 57
[งพร0023.5/ว2394-7มิย67]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ครั้งที่ 4 เขียนโดย Admin 42
[พร0023.5/ว2393-7มิย67]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการป้องกันและควบคุมไฟป่าของ อปท. เขียนโดย Admin 55
[พร0023.5/ว2392-7มิย67]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 72
[พร0023.5/ว2361-6มิย67]แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตมระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการปฏิบัติงานของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เขียนโดย Admin 147
[พร0023.5/ว218-31พค67]แจ้ง อปท.ตอบแบบสำรวจการเช่าที่ธรณีสงฆ์ของวัดฯ เขียนโดย Admin 137