แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว3291-27กค64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนุนการถ่านโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 เขียนโดย Admin 3
[พร0023.5/ว3289-27กค64]การประกาศรายชื่อกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 2
[พร0023.5/ว3290-27กค64]การโอนจัดสรรงบประาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3 เขียนโดย Admin 2
[พร0023.5/ว3250-23กค64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 เขียนโดย Admin 109
[พร0023.5/ว3249-23กค64]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 เขียนโดย Admin 51
[พร0023.5/ว3205-21กค64]ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมโครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 97
[พร0023.5/ว313-14กค64]การขออนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เขียนโดย Admin 204
[พร0023.5/ว312-13กค64]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มิถุนายน 2564 เขียนโดย Admin 177
[พร0023.5/ว3080-13กค64]แจ่งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่ส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ีน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เขียนโดย Admin 143
[พร0023.5/ว309-12กค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 62