แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว205-7พค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 2
[พร0023.5/ว197-5พค64]แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2564 เขียนโดย Admin 118
[พร0023.5/ว196-5พค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 66
[พร0023.5/ว4971-29เมษ64]เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 112
[พร0023.5/ว191-29เมษ64]แจ้งจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2564 เขียนโดย Admin 88
[พร0023.5/ว190-29เมษ64]แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2564 เขียนโดย Admin 89
[พร0023.5/ว189-29เมษ64]กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตงานฯ เขียนโดย Admin 134
[พร0023.5/ว1859-26เมษ64]การโอนจัดสรรงปบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงบดำเนินงานของสาถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค๋ากระแสไฟฟ้า) คร้งที่ 2 เขียนโดย Admin 39
[พร0023.5/ว1860-26เมษ64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ(งวดที่ 1) เขียนโดย Admin 79
[พร0023.5/ว1858-26เมษ64]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนสถานีสูบน้่ำด้วยไฟ้า ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 28