แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว2040-24พค66]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 47
[พร0023.5/ว2038-24พค66]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 30
[พร0023.5/ว2034-24พค66]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2566 เขียนโดย Admin 85
[พร0023.5/ว240-23พค66]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 68
[พร0023.5/ว239-22พค66]แจ้ง อปท.เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 132
[พร0023.5/ว1993-22พค66]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรภาษีรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 และภาษี สรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 117
[พร0023.5/ว1992-22พค66]แจ้งเลขที่เอกสารโอนเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อปท.ประจำเดือนเมษายน 2566 เขียนโดย Admin 120
[พร0023.5/ว235-19พค66]แจ้งจัดทำรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 149
[พร0023.5/ว1969-19พค66]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 87
[พร0023.5/ว1940-16พค66]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ซึ่งได้รับความเสียห เขียนโดย Admin 94