[พร0023.5/ว4357-14พ.ย.66]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566ไปพลางก่อนงบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที

555[พร0023.5/ว4357-14พ.ย.66]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566ไปพลางก่อนงบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม-ธันวาคม2566)