[พร0023.3/ว1000-9มีค66]การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรานงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ในรูปแบบการประชุมออนไลน์

555[พร0023.3/ว1000-9มีค66]การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรานงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ในรูปแบบการประชุมออนไลน์