แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว3296-27กค64]การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล เขียนโดย Admin 4
[พร0023.3/ว3293-27กค64]การขยายเวลาในการยื่นคำอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่องวันที่ 23 มิย 63 เขียนโดย Admin 5
[พร0023.3/ว3268-23กค64]ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 10
[พร0023.3/ว3276-27กค64]การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ เขียนโดย Admin 27
[พร0023.3/ว319-23กค64]แจ้ง อปท.ส่งแผนปฏิบัติงานฯ ให้จังหวัดทราบ เขียนโดย Admin 117
[พร0023.3/ว3253-23กค64]การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 80
[พร0023.3/ว3241-22กค64]การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 50
[พร0023.3/ว3242-22กค64]การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 41
[พร0023.3/ว3235-22กค64]การตรวจ ติดตาม ตลาดในพื้นที่จังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 90
[พร0023.3/ว3224-21กค64]การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจงานก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ เขียนโดย Admin 65