แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว435-28พย65]ประชาสัมพันธ์การอบรมอัพเดตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดอย่างมีประสิทธิภาพฯ เขียนโดย Admin 8
[พร0023.3/ว434-25พย65]แจ้ง อปท.สำรวจข้อมูลการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อปท. เขียนโดย Admin 46
[พร0023.3/ว433-25พย65]แจ้งขอความร่วมมือ อปท.รายงานผลการดำเนินงานผ่าน google forms เขียนโดย Admin 61
[พร0023.3/ว4361-23พ.ย.65]การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ(ค่าน้ำประปา) เขียนโดย Admin 48
[พร0023.3/ว421-22พย65]โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบออนไลน์ เขียนโดย Admin 87
[พร0023.3/ว422-22พย65]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน รุ่นที่ 18-20 เขียนโดย Admin 35
[พร0023.4/ว4358-22พย65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานยุทธศาตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เขียนโดย Admin 45
[พร0023.4/ว4355-22พย65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานยุทธศาตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เขียนโดย Admin 92
[พร0023.4/ว4356-22พย65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานยุทธศาตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคแก่ประชาชน เขียนโดย Admin 41
[พร0023.4/ว4357-22พย65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ฯเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 55