แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว251-28พค65]แจ้ง อปท.จัดส่งสำเนารายละเอียด breakdown หรือ Unit cost ที่แสดงในแบบ ปร.4 ให้สำนักงบประมาณฯ เขียนโดย Admin 35
[พร0023.3/ว251-28พค65]แจ้ง อปท.จัดส่งสำเนารายละเอียด breakdown หรือ Unit cost ที่แสดงในแบบ ปร.4 ให้สำนักงบประมาณฯ เขียนโดย Admin 31
[พร0023.3/ว1971-26พค65]การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มจังหวัดแพร่ ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 30
[พร0023.3/ว1928-24พค65]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ เขียนโดย Admin 95
[พร0023.3/ว1926-24พค65]การเร่งรัดดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน เขียนโดย Admin 64
[พร0023.3/ว1927-24พค65]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท.ทั่วประเทศร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 เขียนโดย Admin 79
[พร0023.3/ว247-24พค65]แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบ 2565 เขียนโดย Admin 67
[พร0023.3/ว1914-23พค65]การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เขียนโดย Admin 89
[พร0023.3/ว1913-23พค65]การประเมินการใช้ประโยชน์การสำรวจความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 65
[พร0023.3/ว1911-23พค65]ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บป้ายภาษีของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขียนโดย Admin 53