แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว313-12กค67]แจ้งตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อผู้ลงทะวเบียนโครงการ การจัดทำแผนที่ภาษีฯ เขียนโดย Admin 50
[พร0023.3/ว314-12กค67]แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม การจัดทำแผนที่ภาษีฯ เขียนโดย Admin 30
[พร0023.3/ว3005-12กค67]หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Admin 37
[พร0023.3/ว3006-12กค67]การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2567 เขียนโดย Admin 40
[พร0023.3/ว3007-12กค67]วิธีปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการบริหารการศึกษา เขียนโดย Admin 53
[พร0023.3/ว2998-11กค67]หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตจัดตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. เขียนโดย Admin 33
[พร0023.3/ว2999-11กค67]แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งเรือของ อปท. เขียนโดย Admin 38
[พร0023.3/ว310-11กค67]ขอความร่วมมือติดตามผลการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) เขียนโดย Admin 43
[พร0023.3/ว309-11กค67]แจ้ง อปท.ตรวจสอบความถูกต้อง ผู้ลงทะเบียนอบรมโครงการ การจัดทำแผนที่ภาษี เขียนโดย Admin 46
[พร0023.3/ว2960-9กค67]ประชาสัมพันธ์โครงการสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า เขียนโดย Admin 38