แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว3098-17สค65]โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา DLA AWARD 2022 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรับรางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขียนโดย Admin 17
[พร0023.3/ว360-17สค65]แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 20
[พร0023.3/ว3088-17สค65]ขอความอนุเคราะห์เพื่อพิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม เขียนโดย Admin 24
[พร0023.3/ว3051-15สค65]การคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 เขียนโดย Admin 54
[พร0023.3/ว355-15สค65]ขอแจ้งเนื่องจากระบบสารสนเทศมีความขัดข้องในการใช้งานฯ เขียนโดย Admin 64
[พร0023.3/ว352-15สค65]ประชาสัมพันธ์และดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาฯในสังกัด เขียนโดย Admin 46
[พร0023.3/ว3038-15สค65]การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 34
[พร0023.3/ว3035-15สค65]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาสังกัด อปท. เขียนโดย Admin 50
[พร0023.3/ว3039-15สค65]การดำเนินโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 48
[พร0023.3/ว353-15สค65]แจ้ง อปท.(ตามบัญชีแนบท้าย) ตรวจสอบความพร้อมและยืนยันข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดฯ เขียนโดย Admin 43