แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว160-29มีค66]การเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 จังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 81
[พร0023.3/ว1326-29มีค66]การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 61
[พร0023.3/ว1318-29มีค66]พระราชกฤษฏีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 51
[พร0023.3/ว154-27มีค66]แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาฯ เขียนโดย Admin 62
[พร0023.3/ว155-27มีค66]แจ้งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (ฉบับที่ 2) เขียนโดย Admin 96
[พร0023.3/ว153-23มีค66]แจ้งขอเลื่อนการออกตรวจนิเทศการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านการพิจารณาฯ เขียนโดย Admin 69
[พร0023.3/ว1261-27มีค66]ซักซ้อมแนวทางการดำเนินมาตรการความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาสังกัด อปท. เขียนโดย Admin 119
[พร0023.3/ว1264-27มีค66]การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เขียนโดย Admin 79
[พร0023.3/ว1263-27มีค66]โครงการจัดการเรียนรู้ด้วย Game-Based Learning เพื่อพัมนาผู้เรียนสู่การเป็น Active Citizen เขียนโดย Admin 47
[พร0023.3/ว1230-23มีค66]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เขียนโดย Admin 161