[พร0023.3/ว2026-23พค66]ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและ อบต.

555[พร0023.3/ว2026-23พค66]ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและ อบต.