แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว3369-2สค64]การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 466
[พร0023.3/ว328-2สค64]ให้แจ้งดำเนินการสำรวจข้อมูลในการจัดตั้งสถานที่กักกัน LQ และศูนย์พักคอย CI ของ อปท. เขียนโดย Admin 626
[พร0023.3/ว327-2สค64]แจ้ง อปท.รายงานข้อมูลการใช้งบประมาณของ อปท.ในการป้องกันและควบคุมฯโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนนา 2019 เขียนโดย Admin 454
[พร0023.3/ว3364-2สค64]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการถ่านโอน รพ.สต.ไปสู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 439
[พร0023.3/ว3358-2สค64]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติ เขียนโดย Admin 438
[พร0023.3/ว3347-30กค64]การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 669
[พร0023.3/ว3293-27กค64]การขยายเวลาในการยื่นคำอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เขียนโดย Admin 450
[พร0023.3/ว3342-30กค64]การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฏหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย Admin 427
[พร0023.3/ว324-30กค64]แจ้งสถานศึกษาตอบแบบสำรวจครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด อปท.ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เขียนโดย Admin 450
[พร0023.1/ว321-29กค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2564 เขียนโดย Admin 375