แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว3307-29กค64]การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพุทธศักราช ... (หลักสูตรสมรรถนะ) เขียนโดย Admin 398
[พร0023.3/ว3296-27กค64]การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล เขียนโดย Admin 379
[พร0023.3/ว3268-23กค64]ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 455
[พร0023.3/ว3276-27กค64]การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ เขียนโดย Admin 382
[พร0023.3/ว319-23กค64]แจ้ง อปท.ส่งแผนปฏิบัติงานฯ ให้จังหวัดทราบ เขียนโดย Admin 562
[พร0023.3/ว3253-23กค64]การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 569
[พร0023.3/ว3241-22กค64]การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 471
[พร0023.3/ว3242-22กค64]การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 479
[พร0023.3/ว3235-22กค64]การตรวจ ติดตาม ตลาดในพื้นที่จังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 564
[พร0023.3/ว3224-21กค64]การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจงานก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ เขียนโดย Admin 473