นายประสาน ชุมภูอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อตอบข้อซักถามปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าข้าม

S  11239454

★ วันที่ 6 มกราคม 2566 นายต่อพงษ์ ทับทิมโตท้องถิ่นจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายประสาน ชุมภูอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อตอบข้อซักถามปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าข้าม ซึ่งได้ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติและรับปัญหาความเดือดร้อนเพื่อมาดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว "                                                       

S  11239455

S  11239451

S  11239453