นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่มงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอลอง ณ ห้องประชุม อบต.หัวทุ่ง อ.ลอง และเทศบาลตำบลวังชิ้น อ.วังชิ้น จ

S  3940439

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่มงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอลอง ณ ห้องประชุม อบต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่

"                                                       

     วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่มงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอลอง ณ ห้องประชุม อบต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่
      เวลา 13.00 น. ได้ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอวังชิ้น ณ ห้องประชุมเวียงสลอบ เทศบาลตำบลวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
      ในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานฯ ครั้งนี้ได้แจ้งข้อราชการสำคัญต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด และขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการและประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี แนวทางการปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน และแผนการจัดการขยะชุมชน ตลอดจนการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ

S  3940441

S  3940443

S  3940446

S  3940448