นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้เข้าร่วมมอบบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะกับผู้สูงอายุและทุกวัย

 

109662

★วันที่ 24 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 น.    นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้เข้าร่วมมอบบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการปรับปรุงที่อยู่-อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะกับผู้สูงอายุและทุกวัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

"                                                       

วันที่ 24 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้เข้าร่วมมอบบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะกับผู้สูงอายุและทุกวัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางณัชชา มีจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ร่วมกับเทศบาลตำบลวังหงส์ ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม สำหรับที่พักอาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นผู้สูงอายุและคนพิการ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและต้องการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตำบลวังหงส์ จำนวน 4 ราย

109660

109661

109663

109659