แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ สำหรับไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 13
ขอเชิญส่งบุคลาการเข้าร่วมอบรม หลักสูตรบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บังคับบัญชาอื่นฯ เขียนโดย Admin 32
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขียนโดย Admin 37
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขียนโดย Admin 41
โปสเตอร์ จังหวัดสะอาด ร่วมกันขับเคลื่อน จ.แพร่ ให้เป็นเมืองแพร่เมืองงาม เขียนโดย Admin 371
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ของ ทต.แม่หล่าย เขียนโดย Admin 65
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ ทต.แม่หล่าย เขียนโดย Admin 117
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง วันที่ 27 ก.ย. 2564 ของ ทต.แม่หล่าย เขียนโดย Admin 96
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 312
MOU การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการบริหารจัดการขยะ และการตรวจสอบคุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน เขียนโดย Admin 159