แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว608-4กพ64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 438
[พร0023.2/ว603-4กพ64]ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินสรรหา เขียนโดย Admin 1253
[พร0023.2/ว598-2กพ64]หารือการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีองค์ประกอบของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ครบ เขียนโดย Admin 592
[พร0023.2/ว60-2กพ64]เสนอร่างโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และระดับตำแหน่งของเทศบาล และการกำหนดกอง สำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ของเทศบาล เขียนโดย Admin 901
[พร0023.2/ว51-27มค64]แจ้งการรับประกาศนียบัตรเครื่องอิสริยาภรณ์ เขียนโดย Admin 847
[พร0023.2/ว434-25มค64]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของเทศบาล เขียนโดย Admin 723
[พร0023.2/ว452-26มค64]การจัดทำโครงการสร้างแบ่งส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล และการกำหนดกอง สำนัก หรือ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 884
[พร0023.2/ว388-21มค64]แจ้ง มติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย Admin 1087
[พร0023.2/ว66-22มค64]เร่งรัดดำเนินการบันทึกข้อมูล ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลรายการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35 เขียนโดย Admin 637
[พร0023.2/ว375-21มค64]แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 538