แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว3836-2กย64]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เขียนโดย Admin 508
[พร0023.2/ว3826-1กย64]ทบทวนการกำหนดห้วงระยะเวลาในการเสนอขอรับความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี เขียนโดย Admin 526
[พร0023.2/ว3787-31สค64]กำหนดส่งผลงานครู เพื่อเลื่อนวิทยฐานะฯ รอบเดือนเมษายน 2564 เขียนโดย Admin 528
[พร0023.2/ว3772-30สค64]แจ้ง มติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 8/2564 เขียนโดย Admin 782
[พร0023.2/ว3761-27สค64]แจ้ง มติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 8/2564 เขียนโดย Admin 780
แจ้ง มติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 8/2564 เขียนโดย Admin 795
วาระประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 8/2564 เขียนโดย Admin 662
[พร0023.2/ว366-25สค64]แจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด เขียนโดย Admin 561
[พร0023.2/ว359-19สค64]แจ้งสำรวจข้อมูลตามแบบสำรวจที่ส่งมาพร้อมนี้ เขียนโดย Admin 621
[พร0023.2/ว3609-19สค64]สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน เขียนโดย Admin 572