แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว2323-5มิย67]การสำรวจตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ก.ท. และ ก.อบต. ดำเนินการสรรหา เขียนโดย Admin 358
[พร0023.2/ว2288-4มิย67]แจ้งขอยกเลิกรายงานความคืบหน้าตาม QR Code ในเฉพาะส่วนของ อปท. เขียนโดย Admin 160
[พร0023.2/ว2251-31พค67]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท. เขียนโดย Admin 214
[พร0023.2/ว2159-27พค67]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร งวดที่ 3 เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 176
[พร0023.2/ว214-27พค67]การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา ตรวจสอบการจัดทำและปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2567 เขียนโดย Admin 234
[พร0023.2/ว2116-24พค67]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 6/2567 เขียนโดย Admin 566
[พร0023.2/ว2117-24พค67]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 6/2567 เขียนโดย Admin 504
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 6/2567 เขียนโดย Admin 343
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 6/2567 เขียนโดย Admin 447
[พร0023.2/ว1863-9พค67]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Admin 366