แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว876-29กพ67]ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ เขียนโดย Admin 36
[พร0023.2/ว92-28กพ67]การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กกปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 78
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 3/2567 เขียนโดย Admin 345
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 3/2567 เขียนโดย Admin 377
[พร0023.2/ว736-20กพ67]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาสายงานผู้บริหารท้องถิ่น ก.จ.จ.แพร่ ก.ท.จ.แพร่ และ ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 1/2567 เขียนโดย Admin 432
[พร0023.2/ว709-16กพ67]กำหนดแผนส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2566 เขียนโดย Admin 299
[พร0023.2/ว76-16กพ67]ประชาสัมพันธ์ อปท.ที่มีผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ในสังกัดทราบมาตรการลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้สมัครสอบฯ เขียนโดย Admin 248
[พร0023.2/ว699-16กพ67]การคัดเลือกผู้แทนพนักงานส่วนตำบลเป็นกรรมการผู้แทน อบต.ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ แทนตำแหน่งที่ว่าง เขียนโดย Admin 178
[พร0023.2/ว75-16กพ67]แจ้ง อปท.รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมประมวลจริยธรรมฯ เขียนโดย Admin 263
[พร0023.2/ว682-14กพ67]การสรรหา และการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด จังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 147