แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว5567-3ธค63]การตัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองวส่วนท้องถิ่นและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการหรืพนักงานส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 531
[พร0023.2/ว473-27พย63]แจ้ง ตอบแบบสอบถาม เขียนโดย Admin 621
[พร0023.2/ว5351-24พย63]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2563 เขียนโดย Admin 809
[พร0023.2/ว5348-24พย63]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2563 เขียนโดย Admin 659
[พร0023.2/ว5254-17พย63]การรายงานข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบปรมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร เขียนโดย Admin 491
แจ้ง มติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 11/2563 เขียนโดย Admin 926
แจ้ง มติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 11/2563 เขียนโดย Admin 736
[พร0023.2/ว5253-17พย63]โครงการประชุมติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย Admin 539
[พร0023.2/ว5251-17พย63]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 489
[พร0023.2/ว5247-17พย63]แจ้งเลื่อนการคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานส่วนท้องถิ่น ในคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 494