แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว4265-1ตค64]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลที่มีเหตุความจำเป็น เขียนโดย Admin 548
[พร0023.2/ว399-29กย64]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2564 (เงินโบนัส) เขียนโดย Admin 698
[พร0023.2/ว398-29กย64]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2564(เงินโบนัส) เขียนโดย Admin 1396
[พร0023.2/ว4188-28กย64]แจ้ง มติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 9/2564 เขียนโดย Admin 735
[พร0023.2/ว4164-27กย64]แจ้ง มติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 9/2564 เขียนโดย Admin 842
แจ้ง มติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 9/2564 เขียนโดย Admin 934
แจ้ง มติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 9/2564 เขียนโดย Admin 793
[พร0023.2/ว4117-21กย64]การกำหนดผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เขียนโดย Admin 588
[พร0023.2/ว4118-21กย64]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจางในสถานศึกษา สังกัด อปท. เขียนโดย Admin 567
[พร0023.2/ว4104-20กย64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 440