แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2564 เขียนโดย Admin 867
[พร0023.2/ว4512-19ตค64]การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.แก่ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการไปแล้ว เขียนโดย Admin 530
[พร0023.2/ว428-19ตค64]รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 530
[พร0023.2/ว427-19ตค64]รายงานการจัดทำงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 501
[พร0023.2/ว4467-15ตค64]แจ้งกำหนดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(กรณีเยียวยา)ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 368
[พร0023.2/ว4466-15ตค64]การรักษาสิทธิในการเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 377
[พร0023.2/ว4375-8ตค64]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายก อบต. เขียนโดย Admin 616
[พร0023.2/ว417-5ตค64]แจ้ง อปท.(ที่มีโรงเรียนในสังกัด)จัดเก็บข้อมูลและบุคลากรทางการศึกษาและข้อมูลจำนวนนักเรียนปีะงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 471
[พร0023.2/ว4298-5ตค64]ประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เขียนโดย Admin 582
[พร0023.2/ว4266-1ตค64]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ เขียนโดย Admin 623