แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แจ้ง มติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 11/2563 เขียนโดย Admin 1042
แจ้ง มติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 11/2563 เขียนโดย Admin 839
[พร0023.2/ว5253-17พย63]โครงการประชุมติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย Admin 673
[พร0023.2/ว5251-17พย63]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 580
[พร0023.2/ว5247-17พย63]แจ้งเลื่อนการคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานส่วนท้องถิ่น ในคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 592
[พร0023.2/ว456-13พย63]แก้ไขแบบและเพิ่มเติมข้อมูลการเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ฯ เขียนโดย Admin 663
[พร0023.2/ว5176-13พย63]การเสนอของพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 762
[พร0023.2/ว5148-11พย63]การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขียนโดย Admin 681
[พร0023.2/ว5073-6พย63]แจ้งผลการคัดเลือกคณะกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการเทศบาล(ก.ท.)และคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.) กรณีครบวาระกรดำรงตำแหน่ง เขียนโดย Admin 545
[พร0023.2/ว5075-6พย63]การดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 634