แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว5773-16ธค63]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับหารจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาบุตร) งวดที่ 1 เขียนโดย Admin 550
[พร0023.2/ว5771-16ธค63]สำรวจบุคลากรด้านสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 829
[พร0023.2/ว5707-14ธค63]การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 704
[พร0023.2/ว5551-2ธค63]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 535
[พร0023.2/ว5567-3ธค63]การตัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองวส่วนท้องถิ่นและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการหรืพนักงานส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 618
[พร0023.2/ว473-27พย63]แจ้ง ตอบแบบสอบถาม เขียนโดย Admin 718
[พร0023.2/ว5351-24พย63]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2563 เขียนโดย Admin 898
[พร0023.2/ว5348-24พย63]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2563 เขียนโดย Admin 755
[พร0023.2/ว5254-17พย63]การรายงานข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบปรมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร เขียนโดย Admin 596
แจ้ง มติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 11/2563 เขียนโดย Admin 1041