แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว1420-29มีค64]แจ้ง มติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2564 เขียนโดย Admin 866
[พร0023.2/ว1417-29มีค64]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 736
[พร0023.2/ว1289-22มีค64]การจัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 784
แจ้ง มติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 3/2564 เขียนโดย Admin 1074
แจ้ง มติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 3/2564 เขียนโดย Admin 881
[พร0023.2/ว127-18มีค64]แนวทางในการติดตามสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.ที่ค้างชำระหนี้ ฯ เขียนโดย Admin 621
[พร0023.2/ว1248-18มีค64]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(กรณีเยียวยา)ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 560
[พร0023.2/ว1251-18มีค64]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 525
[พร0023.2/ว1137-10มีค64]การจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล และกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ของเทศบาล เขียนโดย Admin 752
[พร0023.2/ว1140-10มีค64]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เขียนโดย Admin 677