แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เด่นชัย][พร0023.5/970-26มค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 404
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/32-29มค64]คู่มือพื้นที่่เป้าหมายในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2561 - 2580[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 412
[อบต.ร่องกาศ][พร0023.3/33-29มค64]การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ GFMIS[อบต.ร่องกาศ] เขียนโดย Admin 300
[อบต.กาญจนา][พร0023.5/28-27มค64]การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่ายระบบ GFMIS[อบต.กาญจนา] เขียนโดย Admin 358
[ร้องกวาง][พร0023.3/797-22มค64]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 372
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.2/25-21มค64]แจ้ง เลื่อน การดำเนินโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2564[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 319
[ลอง][พร0023.3/23-20มค64]กำหนดการอกตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอลอง[ลอง] เขียนโดย Admin 342
[อบจ.][พร0023.5/680-19มค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(ครูถ่ายโอน)[อบจ.] เขียนโดย Admin 338
[เด่นชัย][พร0023.5/677-19มค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 379
[ลอง][พร0023.2/670-19มค64]การหารือกรณีการขอทุเลาคำสั่งโทษวินัยร้ายแรง[ลอง] เขียนโดย Admin 417