แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[ลอง][พร0023.5/153-10พค65]แจ้งโอนเงิน อปท.[ลอง] เขียนโดย Admin 257
[อบจ.][พร0023.3/5243-9พค65]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการ[อบจ.] เขียนโดย Admin 236
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.2/5301-10พค65]โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.ก่อนแต่งตั้่งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565(เพิ่มเติม)[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 223
[สูงเม่น][พร0023.5/151-9พค65]แจ้งโอนเงิน อปท.[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 247
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/5248-9พค65]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยเหลือพิเศษให้แก่ทายาท นางอำนวย วิชาวุฒิพงษ์[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 262
[อบจ.][พร0023.3/5127-5พ.ค.65]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการและออกนอกเขตจังหวัดแพร่[อบจ.] เขียนโดย Admin 233
[เมืองแพร่][พร0023.5/5132-5พค65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบงเินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 231
[วังชิ้น][พร0023.5/5113-3พค65]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 240
[ลอง][พร0023.5/5116-3พค65]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565[ลอง] เขียนโดย Admin 257
[ลอง][พร0023.5/5114-3พค65]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565[ลอง] เขียนโดย Admin 257