แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[ร้องกวาง][พร0023.5/1263-2กพ66]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 9
[เมืองแพร่][พร0023.5/1202-2กพ66]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 7
[วังชิ้น][พร0023.4/1162-1กพ66]ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 41
[อบจ.][พร0023.5/1127-31มค66]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์(ครูถ่ายโอน)[อบจ.] เขียนโดย Admin 18
[อบจ.][พร0023.5/1125-31มค66]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(ครูถ่ายโอน)[อบจ.] เขียนโดย Admin 16
[เด่นชัย][พร0023.5/1123-23มค66]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 18
[เด่นชัย][พร0023.5/1121-31มค66]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานครูเทศบาล[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 16
[ร้องกวาง][พร0023.5/40-31มค66]แจ้งโอนเงิน อปท.[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 24
[สอง][พร0023.2/1047-31มค66]ยกเลิกการคัดเลือกคณะกรรมการประเมินการกำหนดกลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บ้านกลาง อำเภอสอง[สอง] เขียนโดย Admin 24
[อบจ.][พร0023.3/994-30มค66]ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นขออนุญาตลาไปต่างประเทศ[อบจ.] เขียนโดย Admin 28