แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เมืองแพร่][พร0023.3/8102-12กค67]ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ เขียนโดย Admin 54
[หนองม่วงไข่][พร0023.4/8106-12กค67]ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหนองม่วงไข่ เขียนโดย Admin 42
[ทต.บ้านถิ่น][พร0023.1/233-11กค67]ขอความอนุเคราะห์วิทยากร เขียนโดย Admin 87
[ทต.บ้านปิน][พร0023.1/232-11กค67]ขอความอนุเคราะห์วิทยากร เขียนโดย Admin 62
[สูงเม่น][พร0023.5/230-11กค67]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 55
[สูงเม่น][พร0023.1/8035-11กค67]ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง เขียนโดย Admin 79
[ลอง][พร0023.1/7959-9กค67]แจ้งโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและการจัดสวัสดิการสังคมของ อปท.ระดับสูง รุ่นที่ 10 เขียนโดย Admin 48
[สูงเม่น][พร0023.1/7928-9กค67]ขออนุมัติทำลายหนังสือราชการ เขียนโดย Admin 61
[เมืองแพร่][พร0023.5/7889-9กค67]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 ปี เขียนโดย Admin 69
[ทม.แพร่][พร0023.5/7887-9กค67]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เขียนโดย Admin 51