แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[อบจ.][พร0023.2/1591-9ก.พ.64]การหารือเกี่ยวกับการพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ[อบจ.] เขียนโดย Admin 347
[วังชิ้น][พร0023.3/1559-8กพ64]ขอแจ้งการเข้าพื้นที่สำรวจเพื่อสำรวจ ประเมินและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งมรดกธรณี 4 ภาค ณ จังหวัดแพร่[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 312
[อบจ.][พร0023.5/1506-5กพ64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่หกสิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่ถึงเจ็ดสิบปี (ถ่ายโอน)[อบจ.] เขียนโดย Admin 334
[อบจ.][พร0023.5/1504-5กพ64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่หกสิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่ถึงเจ็ดสิบปี (ถ่ายโอน)[อบจ.] เขียนโดย Admin 317
[อบจ.][พร0023.5/1502-5กพ64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่หกสิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่ถึงเจ็ดสิบปี[อบจ.] เขียนโดย Admin 318
[ลอง][พร0023.3/1494-5กพ64]ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2564[ลอง] เขียนโดย Admin 324
[เมืองแพร่][พร0023.5/36-5กพ64]แจ้งโอนเงิน อปท.[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 362
[เมืองแพร่][พร0023.3/1423-4กพ64]การจัดสรรเงินกำไรสุทธิสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 368
[ร้องกวาง][พร0023.5/1367-4กพ64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ งวดที่ 2 เพิ่มเติม[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 329
[สอง][พร0023.2/1308-2กพ64]หารือการขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเ็นเงินรางวัล(โบนัส)สำหรับพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563[สอง] เขียนโดย Admin 1117