แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว129-3มีค65]แจ้ง อปท.รายงานข้อมูลการติดตั้งขยะติดเชื้อชุมชนฯ เขียนโดย Admin 296
[พร0023.3/ว132-3มีค65]มาตรการปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนอกสถานพยาบาล พ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 262
[พร0023.5/2576-3มีค65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 236
[สูงเม่น][พร0023.5/2577-3มีค65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 เพิ่มเติม[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 224
[อบจ.][พร0023.3/2215-23ก.พ.65]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการและออกนอกเขตจังหวัดแพร่[อบจ.] เขียนโดย Admin 233
[ร้องกวาง][พร0023.5/2372-28กพ65]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 278
[อบจ.][พร0023.5/2218-23กพ65]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 219
[อบจ.][พร0023.5/2135-22กพ65]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 227
[อบจ.][พร0023.5/2134-22กพ65]การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565[อบจ.] เขียนโดย Admin 223
[สูงเม่น][พร0023.1/2111-21กพ65]ขออนุมัติทำลายหนังสือราชการ[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 305