แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/11233-20กย64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให่แก่พนักงานครูเทศบาล[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 343
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/11231-20กย64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 332
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/11229-20กย64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให่แก่พนักงานครูเทศบาล[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 320
[ลอง][พร0023.5/11225-20กย64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564[ลอง] เขียนโดย Admin 298
[สูงเม่น][พร0023.5/11224-20กย64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบงเินอุดหนุนทั่วไปสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 283
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/11162-20กย64]แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคโควิด - 19[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 347
[อบจ.][พร0023.3/11146-20กย64]มาตรการช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพักชำระต้นเงินกู้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสถานการณ์การพร่ระบาดของโรคติดเดชื้อไวรัสโคโรนา 2019[อบจ.] เขียนโดย Admin 337
[อบจ.][พร0023.3/11152-20กย64]การอนุมัติลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น[อบจ.] เขียนโดย Admin 331
[หนองม่วงไข่][พร0023.3/11151-20กย64]การอนุมัติลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น[หนองม่วงไข่] เขียนโดย Admin 359
[สูงเม่น][พร0023.3/11150-20กย64]การอนุมัติลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 345