แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/10955-15กย64]ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานกลุ่มตัวอย่างในสังกัด เพื่อตอบแบบสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายในสถานศึกษา เขียนโดย Admin 365
[สูงเม่น][พร0023.5/10938-15กย64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 335
[ร้องกวาง][พร0023.5/10927-15กย64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 328
[เมืองแพร่][พร0023.5/10931-15กย64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564(ครั้งที่ 3)[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 310
[เทศบาลเมือง][พร0023.5/10928-15กย64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 5)[เทศบาลเมือง] เขียนโดย Admin 327
[เทศบาลเมือง][พร0023.5/10926-15กย64]สั่งจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[เทศบาลเมือง] เขียนโดย Admin 324
[เทศบาลเมือง][พร0023.5/10923-15กย64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานครูเทศบาล[เทศบาลเมือง] เขียนโดย Admin 426
[เทศบาลเมือง][พร0023.5/10920-15กย64]สั่งจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[เทศบาลเมือง] เขียนโดย Admin 304
[เทศบาลเมือง][พร0023.5/10918-15กย64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[เทศบาลเมือง] เขียนโดย Admin 324
[อบต.บ้านเหล่า][พร0023.3/10864-14กย64]ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการฝึกอบรม[อบต.บ้านเหล่า] เขียนโดย Admin 473