แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/10570-8กย64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 343
[สูงเม่น][พร0023.5/10407-6กย64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่พนักงานครูส่วนตำบลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 362
[สูงเม่น][พร0023.5/10409-6กย64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานส่วนตำบล[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 363
[สูงเม่น][พร0023.5/ว10411-6กย64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้รับบำนาญซึ่งอายุต่ำกว่า ปีบริบูรณ์[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 393
[ลอง][พร0023.3/10446-6กย64]ขออนุมัติทำกิจนอกเขตเทศบาล[ลอง] เขียนโดย Admin 356
[อบจ.][พร0023.3/10241-1กย64]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุญาตลากิจส่วนตัว[อบจ.] เขียนโดย Admin 339
[ลอง][พร0023.3/10261-2กย64]อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ขอลาออก[ลอง] เขียนโดย Admin 348
[เมืองแพร่][พร0023.5/10220-1กย64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 346
[เมืองแพร่][พร0023.5/10161-31สค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 362
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/10158-31สค64]สั่งจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 346