แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[ร้องกวาง][พร0023.5/7364-29มิย64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 407
[เด่นชัย][พร0023.5/7309-28มิย64]สั่ีงจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 399
[เด่นชัย][พร0023.5/7307-28มิย64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 410
[อบจ.][พร0023.5/7180-24มิย64]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 374
[เมืองแพร่][พร0023.3/203-24มิย64]แจ้งการมาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 440
[ร้องกวาง][พร0023.3/-21มิย64]ส่งแผนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 440
[เทศบาลตำบลห้วยอ้อ][พร0023.2/200-22มิย64]ขอยกเลิกความประสงค์ให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.)เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันแทน[เทศบาลตำบลห้วยอ้อ] เขียนโดย Admin 532
[สูงเม่น][พร0023.5/192-17มิย64]ส่งแผนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 481
[เมืองแพร่][พร0023.5/6834-16มิย64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 414
[เมืองแพร่][พร0023.5/6832-16มิย64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 429