แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เด่นชัย][พร0023.5/6833-16มิย64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 416
[อบจ.][พร0023.3/6632-11มิย64]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการ[อบจ.] เขียนโดย Admin 393
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/6758-15มิย64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญ อายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 393
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/6761-15มิย64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญ อายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 371
[เมืองแพร่][พร0023.5/189-15มิย64]ส่งแผนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2564[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 475
[เด่นชัย][พร0023.3/6695-14มิย64]อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ขอลาออก[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 422
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/6667-14มิย64]ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 375
[อบจ.][พร0023.1/6653-14มิย64]ขอความอนุมัติทำลายหนังสือราชการ[อบจ.] เขียนโดย Admin 394
[เมืองแพร่][พร0023.1/6652-14มิย64]ขออนุมัติทำลายหนังสือราชการ[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 385
[วังชิ้น][พร0023.1/185-9มิย64]ส่งแผนกาารตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 พื้นที่อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 399