แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[ร้องวกวาง][พร0023.5/5908-25พค64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาของบุตร)งวดที่ 2[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 391
[สอง][พร0023.5/5928-27พค64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น[สอง] เขียนโดย Admin 411
[ลอง][พร0023.1/5921-27พค64]มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่[ลอง] เขียนโดย Admin 454
[ลอง][พร0023.1/5897-25พค64]แจ้งข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง[ลอง] เขียนโดย Admin 435
[ร้องกวาง][พร0023.2/5901-25พค64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาบุตร) งวดที่ 2[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 406
[เด่นชัย][พร0023.3/5833-24พค64]หารือกรณีสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่ ได้ทักท้วงการจ่านเงินเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ปีงบประมาณ 2559[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 428
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/5761-21พค64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยเหลือพิเศษให้แก่ทายาท นายวิโรจน์ ไล้เลิศ[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 404
[อบจ.][พร0023.5/5810-24พค64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ อายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป[อบจ.] เขียนโดย Admin 366
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/5725-21พค64]การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดทำใบสำคัญรับเงินและงบประาณของสถานศึกษาภายใต้โครงการเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค(สำหรับกองการศึกษา)[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 459
[เด่นชัย][พร0023.3/5625-19พค64]ขยายเวลาการจัดส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงานและการบันทึกการทำงานของผู้จัดการรายกรณีของโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ ภาคกลาง[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 385