แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว5043-5พย63]การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฏหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ใหแก่ อบต. เขียนโดย Admin 562
[พร0023.5/ว5041-5พย63]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให่แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 2534 และภาษี สรรพสามิต ประจำเดือนตุลาคม 2563 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 646
[พร0023.5/ว446-30ต.ค.63]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 เขียนโดย Admin 528
[พร0023.5/ว443-29ตค63]การดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 458
[พร0023.5/ว442-29ตค63]ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ เขียนโดย Admin 479
[พร0023.5/ว441-29ตค63]แจ้งขอปรับปรุงระยะเวลาครบอายุกำหนดสิทธิการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยของผลงานยาฉีดโซเลโดรนิก แอซิด เขียนโดย Admin 456
[พร0023.5/ว440-29ตค63]แจ้งสำนักงบประมาณได้จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2563 จำนวน 20 ผลงาน เขียนโดย Admin 441
[พร0023.5/ว4904-27ตค63]การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 488
[พร0023.5/ว4905-27ตค63]ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 489
[พร0023.5/ว4899-26ตค63]การอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ 2563 เขียนโดย Admin 450