แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว5402-26พย63]การโอนจัดสรรงบประมาณาายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เขียนโดย Admin 560
[พร0023.5/ว5333-24พย63]แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการเงิน บัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 677
[พร0023.5/ว5535-24พย63]ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 เขียนโดย Admin 524
[พร0023.5/ว5354-24พย63]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) 2563 เขียนโดย Admin 528
[พร0023.5/ว5317-23พย63]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 543
[พร0023.5/ว5316-23พย63]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 475
[พร0023.5/ว5315-23พย63]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกาาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 519
[พร0023.5/ว5314-23พย63]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 579
[พร0023.5/ว5313-23พย63]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 677
[พร0023.5/ว466-23พย63]การกำกับดูแลเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนดและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เขียนโดย Admin 548