แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว63-31มค66]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 72
[พร0023.5/ว61-30มค66]หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่มีชีวิต เขียนโดย Admin 100
[พร0023.5/ว60-30มค66]กรมบัญชีกลางแจ้งแนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีใช้อุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียมฯ เขียนโดย Admin 100
[พร0023.5/ว416-30มค66]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 72
[พร0023.5/ว413-30มค66]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 112
[พร0023.5/ว414-30มค66]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 38
[พร0023.5/ว393-30มค66]การสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของ อปท. เขียนโดย Admin 126
[พร0023.5/ว57-27ม.ค.66]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 102
[พร0023.5/ว55-25มค66]การจัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาส(ยอดสะสม) เขียนโดย Admin 146
[พร0023.5/ว535-25มค66]โครงการฝึกอบรมบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด อปท.ตามมาตรฐานการบันทึกบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 147