แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว1359-24มีค64]การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เขียนโดย Admin 328
[พร0023.5/ว145-24มีค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 420
[พร0023.5/ว1341-24มีค64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2 เขียนโดย Admin 509
[พร0023.5/ว1309-22มีค64]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) 2563 เขียนโดย Admin 432
[พร0023.5/ว1275-19มีค64]การส่งเงินคืนเงินค่าบริการและค่าปรับระบบบำบัดน้ำเสียรวม หรือระบบกำจัดของน้ำเสียรวมของราชการเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Admin 446
[พร0023.5/ว133-19มีค64]ขอความร่วมมือแจ้งการใช้งานเอกสารที่ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ เขียนโดย Admin 429
[พร0023.5/ว132-19มีค64]แนวทางปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาฯ เขียนโดย Admin 434
[พร0023.5/ว134-19มีค64]แจ้งจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย Admin 403
[พร0023.5/ว128-18มีค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 421
[พร0023.5/ว125-16มีค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 451