แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว399-28มค65]ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรเชิงวิชาการ แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 แนบท้าย ว 844 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ฯ เขียนโดย Admin 421
[พร0023.5/ว56-27มค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 367
[พร0023.5/ว386-27มค65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครู ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 542
[พร0023.5/ว338-25มค65]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2564 เขียนโดย Admin 637
[พร0023.5/ว53-25มค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 380
[พร0023.5/ว49-24มค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 373
[พร0023.5/ว46-21มค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 363
[พร0023.5/ว42-20มค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 385
[พร0023.5/ว38-18มค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 404
[พร0023.5/ว36-17มค65]แจ้งบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 เขียนโดย Admin 438