แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว149-31มีค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 452
[พร0023.5/ว124-16มีค64]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บรายได้ที่ดิน เขียนโดย Admin 583
[พร0023.5/ว148-25มีค64]การส่งมอบเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล เขียนโดย Admin 377
[พร0023.5/ว1374-25มีค64]แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 514
[พร0023.5/ว146-25มีค64]รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิ์เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานภาคัฐ เขียนโดย Admin 446
[พร0023.5/ว1358-24มีค64]การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เขียนโดย Admin 361
[พร0023.5/ว1359-24มีค64]การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เขียนโดย Admin 342
[พร0023.5/ว145-24มีค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 433
[พร0023.5/ว1341-24มีค64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2 เขียนโดย Admin 527
[พร0023.5/ว1309-22มีค64]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) 2563 เขียนโดย Admin 448