แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว111-23กพ65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 417
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย Admin 385
[พร0023.5/ว740-22กพ65]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2565 เขียนโดย Admin 753
[พร0023.5/ว98-17กพ65]แจ้งเข้าร่วมการรับฟังการประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจผ่านระบบ Microsoft Teams เขียนโดย Admin 527
[พร0023.5/ว99-17ก.พ.65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 410
[พร0023.5/ว94-14กพ65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 447
[พร0023.5/ว93-11กพ65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 410
[พร0023.5/ว91-11กพ65]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2565 เขียนโดย Admin 559
[พร0023.5/ว88-10กพ65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 368
[พร0023.5/ว582-10กพ65]ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการและรายละเอียดโครงการ เขียนโดย Admin 417