แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว2801-28มิย64]แนวทางการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลังสำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการข้อมูลในแบบ ก.002 และ กสศ.06 เขียนโดย Admin 399
[พร0023.3/ว2804-28มิย64]การดำเนินการตามคำสั่งจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 เขียนโดย Admin 452
[พร0023.3/ว2803-28มิย64]การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบการขอรับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 412
[พร0023.3/ว288-25มิย64]โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินฯ เขียนโดย Admin 443
[พร0023.3/ว2766-24มิย64]โครงการฝึกอบรม แนวทางการจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ตามการจัดรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย รูปแบบใหม่ เขียนโดย Admin 756
[พร0023.3/ว282-23มิย64]การสำรวจข้อมูลการเปิดสถานศึกษาสังกัด อปท.ภาคเรียนที่ 1/2564 เขียนโดย Admin 490
[พร0023.3/ว283-23มิย64]การกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของ โควิด-19 ระลอกใหม่ เขียนโดย Admin 460
[พร0023.3/ว284-23มิย64]แจ้งขอให้รายงานข้อมูลตลาดในพื้นที่ของ อปท. เขียนโดย Admin 448
[พร0023.3/ว2742-23มิย64]การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 456
[พร0023.3/ว2738-23มิย64]ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบความพึงพอใจการให้บรการระบบสารสนเทศงบประมาณ เขียนโดย Admin 410