[พร0023.6/ว3243-22กค64]การคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอดีเด่น โครงการ 1 จังหวัด 1 พัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 และการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

[พร0023.6/ว3243-22กค64]การคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอดีเด่น โครงการ 1 จังหวัด 1 พัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 และการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

 

(นส.กรมฯ มท 0812-ว1465)

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1และ3)

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)