แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว1846-26เมษ64]แจ้ง มติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 4/2564 เขียนโดย Admin 813
แจ้ง มติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 4/2564 เขียนโดย Admin 1009
[พร0023.2/ว1771-21เมษ64]การสอบแข็งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 616
แจ้ง มติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 4/2564 เขียนโดย Admin 841
[พร0023.2/ว1755-20เมษ64]ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ เขียนโดย Admin 578
[พร0023.2/ว1650-9เมษ64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) เขียนโดย Admin 586
[พร0023.2/ว160-5เมษ64]การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 578
[พร0023.2/ว1537-5เมษ64]การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 696
[พร0023.2/ว158-31มีค64]การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงความร่วมมือ กับบริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Admin 555
[พร0023.2/ว1429-29มีค64]แจ้ง มติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2564 เขียนโดย Admin 813