แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/2971-10มี.ค.65]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ อายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 70 ปี[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 229
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/2757-7มี.ค.65]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรกรณีเดินทางออกนอกเขตจังหวัด[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 253
[เด่นชัย][พร0023.5/2973-10มี.ค.65]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่65ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไปถึง70ปี[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 254
[เมืองแพร่][พร0023.5/2578-3มี.ค.65]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 234
[วังชิ้น][พร0023.5/87-10มี.ค.65]เอกสารขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2564รายการเงินงบกลางฯ[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 221
[อบจ.][พร0023.3/2755-7มี.ค.65]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุญาตลากิจ[อบจ.] เขียนโดย Admin 273
[สอง][พร0023.3/2784-8มี.ค.65]การประชุมเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[สอง] เขียนโดย Admin 250
[สอง][พร0023.4/2801-8มี.ค.65]การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.สอง[สอง] เขียนโดย Admin 268
[พร0023.1/72-3มีค65]ส่งแผนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 320
[อบจ.][พร0023.3/2248-1มีค65]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการและอกนอกเขตจังหวัดแพร่[อบจ.] เขียนโดย Admin 236