แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เมืองแพร่][พร0023.5/8054-13กค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 375
[เมืองแพร่][พร0023.5/8056-13กค64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 318
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/232-13กค64]ประกาศรายชื่อและเชิญประชุมคณะอนุกรรมการฯและคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จังหวัดแพร่[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 269
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/7940-9กค64]โครงการฝึกอบรม แนวทางการจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ตามการจัดรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายรูปแบบใหม่[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 298
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/8809-12มิย64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษให้แก่ทายาท นายพิพัฒน์ แก้วประเสริฐศักดิ์[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 283
[สูงเม่น][พร0023.1/7965-12กค64]ขออนุมัติทำลายหนังสือราชการ[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 320
[อบจ.][พร0023.5/7821-7กค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่[อบจ.] เขียนโดย Admin 324
[อบจ.][พร0023.5/7789-7กค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่[อบจ.] เขียนโดย Admin 288
[อบจ.][พร0023.5/7791-7กค64]สั่งจ่ายบำเหน็จดำรงชีพแก่ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[อบจ.] เขียนโดย Admin 279
[อบจ.][พร0023.5/7823-7กค64]สั่งจ่ายบำเหน็จดำรงชีพแก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[อบจ.] เขียนโดย Admin 275