แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เด่นชัย][พร0023.3/8877-3สค64]ขอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมามาณ 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ 4[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 332
[สูงเม่น][พร0023.3/8876-3สค64]ขอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมามาณ 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ 4[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 317
[วังชิ้น][พร0023.3/8875-3สค64]ขอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมามาณ 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ 4[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 330
[หนองม่วงไข่][พร0023.3/8874-3สค64]ขอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมามาณ 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ 4[หนองม่วงไข่] เขียนโดย Admin 338
[เมืองแพร่][พร0023.3/8873-3สค64]ขอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมามาณ 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ 4[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 335
[สสจ.แพร่][พร0023.3/8836-3สค64]มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 337
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/8705-30กค64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564(ครั้งที่ 4)[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 364
[สูงเม่น][พร002.3/8673-30กค64]ขอหารือกรณีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 335
[สูงเม่น][พร0023.1/8664-30กค64]ขออนุมัติทำลายหนังสือราชการ[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 348
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/8601-29กค64]แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำว่า 3 ปี(อายึ 2 - 3 ปี)[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 348