แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[อบจ.][พร0023.3/4117-7เมษ64]ประชาสัมพันธ์การสรรหากรมการสุขภาพแห่งชาติ[อบจ.] เขียนโดย Admin 428
[เมืองแพร่][พร0023.5/4088-7เมษ64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ อายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 ปี[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 419
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/4093-7เมษ64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ อายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 ปี[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 391
[เทศบาลเมือง][พร0023.5/3990-5เมษ64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ อายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 ปี[เทศบาลเมือง] เขียนโดย Admin 410
[เทศบาลเมือง][พร0023.5/3992-5เมษ64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ อายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 70 ปี[เทศบาลเมือง] เขียนโดย Admin 386
[เมืองแพร่][พร0023.3/127-5เมษ64]แจ้งการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาลตำบลทุ่งโฮ้งชั่วคราว[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 432
[อบจ.][พร0023.2/3953-2เมษ64]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์กาบริหารส่วนจังหวัด(ก.จ.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง[อบจ.] เขียนโดย Admin 405
[ลอง][พร0023.3/3944-2เมษ64]การขอถอนหลักทรัพย์ประกันการปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาล[ลอง] เขียนโดย Admin 421
[อบจ.][พร0023.1/3949-2เมษ64]การประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ[อบจ.] เขียนโดย Admin 367
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/3872-1เมษ64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่้นผู้รับบำนาญ อายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 70 ปี[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 386